TỪ VỰNG ANH NGỮ ỨNG DỤNG©

Sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng© được xây dựng và phát triển dựa trên nền tảng kết hợp ngữ liệu tổng hợp (corpus), từ vựng học ứng dụng và lý thuyết phương pháp giảng dạy. Lượng từ vựng Anh ngữ cốt lõi được kết tinh trong một quyển sách duy nhất, giúp học viên học đúng từ cần học.

Sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng© được sử dụng độc quyền trong các lớp IELTS chuyên sâu.

Tập hợp bài viết về từ vựng.Sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng© và công trình nghiên cứu liên quan được mời trình bày tại các Hội thảo Quốc tế Chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh: CamTESOL (IDP Education); Annual International Conference on TESOL (Curtin University & SEAMEO RETRAC); và Mekong TESOL (University of Wollongong & Gia Viet Center).