Từ điển Oxford, một sản phẩm của NXB Trường ĐH Oxford, vừa công bố từ của năm 2018 (Word of the Year): tính từ “TOXIC“.

Theo Oxford, từ này được dùng trong rất nhiều bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội, từ công chúng tới cá nhân.

Trong sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng©, từ TOXIC xuất hiện trong phần tính từ cốt lõi (trang 191).

  • A pathologist gave the cause of death as TOXIC poisoning from alcohol.

Ngoài ra, từ này còn 2 lần xuất hiện với hình thức danh từ là “TOXIN” (chất độc) trong phần động từ (natural toxins, trang 55) và phần danh từ (dangerous toxins, trang 99)

  • The organic food safety is CONTRADICTED by the fact that many foods are full of natural toxins.
  • There is public CONCERN about dangerous toxins recently found in food.

Đây là tính từ cốt lõi trong tiếng Anh, có tần xuất xuất hiện rất cao trong rất nhiều ngữ cảnh tổng quát, học thuật và bán học thuật (general, academic & semi-academic).

Học viên cần phải nắm vững cách sử dụng của từ này và tất cả những biến thể của nó.

Khả năng sử dụng của từ này trong các bài thi chuẩn hóa như IELTS, TOEFL iBT, PTE Academic hay thậm chí TOEIC Speaking & Writing là rất lớn.