#32 – TỪ “IMPACT”

Từ “impact” vừa là danh từ, vừa là động từ. Học viên có thể tìm định nghĩa của từ này một cách rõ ràng trong từ điển.

  • “impact” (v) to have an important or noticeable effect on someone or something
  • “impact” (n) the effect that an event, situation etc has on someone or something

Tuy nhiên, trong khoảng gần 200 lần xuất hiện trong ngữ liệu của tôi, từ “impact” hầu như không lần nào được dùng như động từ. Đối với việc học và sử dụng một từ tiếng Anh, học trong sách (textbook), từ điển (dictionary) và sử dụng thực tế nhiều khi rất khác nhau. 

Tôi có thể khẳng định với các học viên rằng “…to have [tính từ] impact on…” là một cụm từ rất thường dùng trong tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh học thuật.

  • Human behaviour is having a detrimental IMPACT on animal migration.
  • Tourism has a profound IMPACT on the world economy.
  • Before the invention of artificial light, the moon had greater social IMPACT.

Học viên trình độ bình thường, trong tình huống nào đó, nếu dùng được các cụm “detrimental impact” (ảnh hưởng xấu) hoặc “profound impact” (ảnh hưởng sâu rộng) thì cũng xem như đã thể hiện một chút tiến bộ.

Tôi không có ý nói rằng học từ “impact”, học viên chỉ nên học cách dùng là danh từ. Cái tôi muốn nói ở đây là, “impact” có tần suất sử dụng như danh từ rất cao. Nếu bạn học đúng và hiểu rõ “impact danh từ” thì bạn sẽ có nhiều cơ hội sử dụng hơn, và khi đã quá quen thuộc với nó, gặp “impact động từ” ở một ngữ cảnh nào đó thì bộ não sẽ tự học và nắm vững “impact” cả động từ lẫn danh từ.

Những ý tôi nói ở trên, phần nào đó khẳng định rằng, việc học từ vựng tiếng Anh theo kiểu “word family”, trong rất nhiều trường hợp là không hiệu quả, vì không phải từ nào cũng có cách dùng động từ và danh từ phổ biến như nhau. Học cùng lúc “impact động từ” và “impact danh từ” là việc làm không cần thiết. Học viên hãy học “impact danh từ” trước, kèm với mẫu câu “…to have [tính từ] impact on…”

Nói tóm lại, vấn đề không nằm ở chỗ học ít hay học nhiều, học lâu hay chậm, mà là HỌC ĐÚNG CÁI CẦN HỌCHỌC ĐÚNG CÁCH.