Trong bài viết này, thầy trình bày vắn tắt một góc nhìn phần thi IELTS Speaking thông qua chủ đề Sport, dựa trên phân tích ngữ liệu và ngôn ngữ học ứng dụng, giúp các bạn học viên có sự định hình và định hướng học tập phù hợp đối với kĩ năng Speaking trong bài thi IELTS.

Giới thiệu

Phần thi IELTS Speaking bao quát nhiều chủ đề, từ đời sống thường ngày cho đến học thuật.

TỔNG QUAN VỀ BÀI THI IELTS SPEAKING

Để chuẩn bị hiệu quả cho bài thi IELTS, ngoài nền tảng từ vựng và kĩ năng nói tiếng Anh, các bạn cần hiểu rõ phạm phạm vi và kĩ thuật ra đề để tiết kiệm thời gian ôn luyện.

Trong bài viết này, thầy giới thiệu các bạn những câu hỏi về thể thao (chủ đề Sports) trong bài thi IELTS Speaking dựa vào việc phân tích ngân hàng đề thi chuẩn Cambridge.

Thống kê ngân hàng đề thi IELTS Speaking từ 1996 đến nay do thầy tổng hợp, nhận thấy chủ đề Sport xuất hiện trong 45 câu hỏi (short & long question) của Part 1&3 cùng với 3 thẻ gợi ý (cue card) của Part 2.

PART 1 IELTS Speaking – Chủ đề Sport

 • Did you learn any sports at school?
 • Do people take as much exercise as in the past?
 • Do you do any sports? Which do you like best?
 • Do you enjoy playing or watching any sports? Why, or why not?
 • Do you participate in any sports at the moment?
 • Do you think it’s important for young people to keep fit?
 • Do you think that bicycles are suitable for all ages?
 • Do you try to keep fit? How?
 • Have you ever watched a sporting event live?
 • How often do you participate in this sport?
 • How often do you ride a bicycle?
 • How often do you watch sport?
 • How popular are bicycles in your home town?
 • Is sport compulsory for schoolchildren in your country?
 • Is there some other hobby or sport you would like to try?
 • What are the advantages of a bicycle compared to a car?
 • What could you do to have a healthier lifestyle?
 • What equipment do you need for this sport?
 • What sports and games did you most enjoy playing when you were a child?
 • What sports are most popular in your country?
 • What sports are popular in your country?
 • What’s your favourite sport?
 • When did you first become interested in it?
 • Where do you do your favourite sport?
 • Which sports are popular in your country, either to play or to watch? Why are they popular?
 • Why is exercise good for you?

PART 2 IELTS Speaking – Chủ đề Sport

PART 2 IELTS Speaking - Chủ đề Sport

PART 3 IELTS Speaking – Chủ đề Sport

 • Do sports like football need expensive stadium or equipment – isn’t it enough to have a group or people, a piece of land and a ball?
 • Do you think enough sport is taught in schools nowadays?
 • Do you think it’s different watching a sports events on TV and going to watch it in person?
 • Do you think that it is possible to become too competitive in sport? In what way?
 • Do you think there’s too much sport on TV? Why?
 • How are sports like surfing and swimming different?
 • How expensive is it to go sports events in your country?
 • How important is it to try to win when you’re playing a sport?
 • Is it always important to win at sport? Why, or why not?
 • Should sports in which people can get hurt be banned?
 • Some people think that competition leads to a better performance from sports stars. Others think it just makes players feel insecure. What is your opinion?
 • What are the advantages and disadvantages of intensive training for young sportspeople?
 • What are the benefits of becoming a member of a sports club?
 • What water sports are popular among young people?
 • Why do international sports competitions sometimes encourage strong nationalism?
 • Why do some adults take part in dangerous water sports?
 • Why do some people not enjoy water sports?
 • Why do you think sports people often become media stars today?
 • Why have some sports become fashionable, and is this a good thing?

Câu hỏi trong Part 1&3 có cách trả lời khá đơn giản. Giám khảo hỏi gì, thí sinh trả lời đúng, và giải thích vừa đủ.

Tương tự, Part 2, thực chất là trả lời liên tục những câu hỏi bên trong thẻ gợi ý (cue card). Mỗi câu trả lời riêng biệt và liên tục, không cần liên quan gì nhau. Chú ý từ để hỏi và trả lời đúng trọng tâm từ vựng.

Học viên chỉ cần nắm vững vài cấu trúc câu và lượng từ vựng cốt lõi là đủ.

Kết luận

Xử lý dữ liệu đề thi, kết hợp với một số nguyên lý khảo thí (testing principles) cho phần thi Speaking sẽ nhìn tổng quan cách đặt câu hỏi và định hướng trả lời.

Mấu chốt vấn đề là phải nói đúng những từ cốt lõi, phát âm rõ chữ, tự tin, và dứt khoát.

Mặc dù IELTS Speaking kiểm năng kĩ thuật tạo lập ngôn ngữ (productive) nhưng khá dễ chuẩn bị nếu các bạn biết cách học đúng trọng tâm, ôn đúng cách.

Sách IELTS Speaking

Phần đề thi thầy liệt kê ra ở trên là một phần trích trong trong quyển The Complete Practice Testbank for IELTS Speaking thầy có bán được một số trên Amazon từ năm 2017.

Các bạn có thể xem danh sách các tựa sách điện tử (ebook) của thầy trên Goodreads.