“Đột phá” trong bài thi IELTS

Trong bài viết này, thầy trình bày vắn tắt về từ vựng theo góc nhìn ngữ liệu (corpus) và ứng dụng danh từ cốt lõi breakthrough trong phần thi IELTS Writing. Danh từ breakthrough được từ điển Cambridge Advanced Learner’s Dictionary định nghĩa là “an important discovery or event that helps to improve a situation or provide an answer […]

IELTS Vocabulary: “Tết Trung thu”

Trong bài thi IELTS, nếu các bạn có kiến thức tổng quát (general knowledge) và hiểu rõ các chủ đề sẽ gặp trong từng phần thi Listening, Reading, Writing và Speaking sẽ dễ đạt kết quả tốt. “Tết Trung thu” & bài thi IELTS Nhân dịp trung thu, thầy làm thống kê “full moon festival” […]

IELTS Writing: Kỹ thuật ra đề

Trong phần này, thầy trình bày 3 kĩ thuật ra đề cơ bản trong phần thi IELTS Writing, giúp các bạn hiểu rõ yêu cầu thực chất của đề thi và định hướng học tập phù hợp. Phần thi IELTS Writing bao gồm 2 phần (task) yêu cầu thí sinh viết tối thiểu 150 từ cho […]