Phân tích chủ đề “Tết Trung Thu” tổng hợp từ 4 kỹ năng IELTS

Thầy làm thống kê “full moon festival” và “mid-autumn festival” trong dữ liệu đề thi từ 4 kỹ năng IELTS. Từ “full moon” và “mid-autumn” không xuất hiện và tìm riêng danh từ “festival” thì thấy kết quả như sau: Từ “festival” xuất hiện trong đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 03/12/2015 The government and…

Phân tích ngữ liệu danh từ “Đột Phá” trong bài thi IELTS

Trong bài viết này, thầy trình bày vắn tắt về từ vựng theo góc nhìn ngữ liệu (corpus) và ứng dụng danh từ cốt lõi breakthrough trong bài thi IELTS, cụ thể là IELTS Writing. Danh từ breakthrough được từ điển Cambridge Advanced Learner’s Dictionary định nghĩa là “an important discovery or event that helps to improve a…

Đánh giá danh sách từ vựng IELTS dựa trên phân tích ngữ liệu học thuật

Khi học tiếng Anh, hầu hết học viên thường nghe đến các danh sách từ vựng (wordlist), ví dụ danh sách 500 từ phổ biến, 3000 từ thông dụng hoặc thậm chí một số danh sách từ vựng IELTS do chính thầy cô tạo ra. Đây là một cách học truyền thống và cũng đã…

Khái quát 3 kỹ thuật ra đề khi kiểm tra kỹ năng Writing

Trong phần này, thầy trình bày 3 kỹ thuật ra đề cơ bản trong bài thi IELTS Writing, giúp các bạn hiểu rõ yêu cầu thực chất của đề thi và định hướng học tập phù hợp để cải thiện kỹ năng Writing. Đọc nhiều hơn về bài thi IELTS Writing: IELTS WRITING TASK 2:…

Những yếu tố then chốt quyết định hiệu quả việc tự học IELTS Writing

Trong bài viết này, thầy sẽ trình bày ngắn gọn góc nhìn về việc tự học IELTS Writing, từ đó gợi mở cho các bạn định hướng tự học Writing nói chung và IELTS Writing nói riêng. Các bạn biết từ “essential”? Từ này, trong tiếng Việt, tạm hiểu là “thiết yếu, tất yếu, cần phải…