“Đột phá” trong bài thi IELTS

Trong bài viết này, thầy trình bày vắn tắt về từ vựng theo góc nhìn ngữ liệu (corpus) và ứng dụng danh từ cốt lõi breakthrough trong phần thi IELTS Writing. Danh từ breakthrough được từ điển Cambridge Advanced Learner’s Dictionary định nghĩa là “an important discovery or event that helps to improve a situation or provide an answer […]

IELTS Writing: Kỹ thuật ra đề

Trong phần này, thầy trình bày 3 kĩ thuật ra đề cơ bản trong phần thi IELTS Writing, giúp các bạn hiểu rõ yêu cầu thực chất của đề thi và định hướng học tập phù hợp. Phần thi IELTS Writing bao gồm 2 phần (task) yêu cầu thí sinh viết tối thiểu 150 từ cho […]

IELTS Vocabulary: 4 động từ cốt lõi

Học theo cách thông thường bằng những giáo trình và phương pháp đại chúng, học viên phải mất thời gian khá lâu, đọc nhiều sách, ghi chú cẩn thận để biết và [hi vọng] sử dụng được 4 động từ: ENCOURAGE, INSPIRE, MOTIVATE, và STIMULATE. Cả 4 động từ được nêu trên cùng nằm trong […]