Phân tích chủ đề “Tết Trung Thu” tổng hợp từ 4 kỹ năng IELTS

Thầy làm thống kê “full moon festival” và “mid-autumn festival” trong dữ liệu đề thi từ 4 kỹ năng IELTS. Từ “full moon” và “mid-autumn” không xuất hiện và tìm riêng danh từ “festival” thì thấy kết quả như sau: Từ “festival” xuất hiện trong đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 03/12/2015 The government and…

Phân tích tiêu chí chấm điểm Speaking trong bài thi IELTS, TOEFL iBT và PTE Academic

Trong bài viết này, thầy trình bày góc nhìn về các tiêu chí chấm điểm Speaking IELTS thông qua việc so sánh với phần thi nói trong các bài thi chuẩn hoá khác như TOEFL iBT hoặc PTE Academic, giúp các bạn hiểu rõ bản vấn đề và có định hướng ôn luyện phù hợp.…