“Trả Rác”, Vị Thế Đất Nước và Tinh Thần Tự Tôn Văn Hóa Dân Tộc

Trong năm 2013 và 2014, một công ty Canada đã chuyển nhiều công-te-nơ chứa rác thải đến Philippines, nhưng cố tình gắn mắc là nhựa tái chế. (The containers are the remainder of 103 shipping containers sent to the Philippines by a Canadian company in 2013 and 2014, falsely labelled as plastics for recycling.) Các…