Kiến thức Được Vận Dụng Hiệu Quả Mới Thực Sự Là Sức Mạnh

Vừa xem trên mạng xã hội thấy câu “Knowledge is power.” trong một cái quảng cáo. Thầy xin nói một chút về những khẩu hiệu quảng cáo, tuyên truyền hoặc những câu “slogan”. “Knowledge is power.” (tạm dịch: “Kiến thức là sức mạnh.”) Về mặt ngữ pháp thì chúng hoàn toàn đúng, khá đơn giản,…

Bình Luận Về Việc Dạy Tiếng Anh Chuyên Ngành Bậc Đại Học

Thầy có dạy nhiều lớp tiếng Anh chuyên ngành ở nhiều trường, bao gồm Công nghệ Thông tin (information technology), Luật (law) và Thương mại (business). Thực ra, dạy và học tiếng Anh chuyên ngành, tạm gọi là English for Specific Purposes (ESP) đòi hỏi nhiều yếu tố Ở đây thầy nói đơn giản 3…

Bàn Về Tính Đúng – Sai Trong “GIáo Dục Đại Chúng”

Động từ “giáo dục” trong tiếng Anh là “educate“. Tra cứu trong từ điển Merriam-Webster thì thấy có vài nghĩa đáng chú ý: to train by formal instruction especially in a skill, trade, or profession to develop mentally, morally, or aesthetically especially by instruction to provide with information to persuade or condition to feel, believe,…

Bàn Luận Ý Nghĩa Của Từ Vựng “Lễ Tốt Nghiệp”

Ở các buổi lễ nhận bằng tốt nghiệp, các bạn sẽ thấy người ta ghi là “graduation ceremony”. Trong một số trường hợp, có thể thấy một cách ghi khác là “commencement ceremony”. Cả hai có thể được sử dụng thay đổi qua lại cũng được, không vấn đề gì, nhưng xét bản chất thì…