Trong bài viết này, thầy trình bày một cách tự học IELTS Vocabulary chuyên sâu và tập trung, dựa trên sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng©, một trong những công cụ hiệu quả giúp các bạn học đúng từ vựng học thuật cố lõi trong bài thi IELTS. Dưới đây là minh họa bằng từ Produce.

Đầu tiên, bạn hãy dùng một quyển từ điển đơn ngữ đủ tốt để tra cứu nghĩa của từ IN HOA TÔ ĐẬM trong mẫu câu.

Câu đầu tiên trong sách:

 • Improvements of public health care services would be PRODUCED by economic growth.

Trong câu này, từ PRODUCE hoàn toàn không mang nghĩa “to make something or bring something to existence” mà mang nghĩa “to cause a reaction or result“.

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa của cả câu, các bạn viết lại câu, cố gắng càng giữ nguyên ý nghĩa ban đầu càng tốt.

Các bạn có ít nhất 4 cách viết như sau:

 • Economic growth would PRODUCE improvements of public health care services.
 • Economic growth is the factor which would PRODUCE improvements of public health care services.
 • Economic growth is considered (to be) the main factor which would PRODUCE improvements of public health care services.
 • Economic growth is considered (to be) one of the main factors which would PRODUCE improvements of public health care services.

Sau khi đã dùng những kĩ thuật nêu trên, bạn có thể biến đổi câu một lần nữa bằng cách thay thế những cụm danh từ (noun phrase) làm chủ ngữ (subject) hoặc bổ túc ngữ (object/complement). Bạn có thể thay đổi một chút như sau:

 • Thay economic growth bằng  economic progress hoặc growth in economy”.
 • Thay improvements bằng enhancement.

Những câu mới như sau:

 • Growth in economy would PRODUCE  enhancements of public health care services.
 • Economic progress is the factor which would PRODUCE enhancements of public health care services.
 • Growth in economy is considered (to be) the main factor which would PRODUCE enhancements of public health care services.
 • Economic progress is considered (to be) one of the main factors which would PRODUCE enhancements of public health care services.

Quá trình này diễn ra thường xuyên giúp bạn củng cố và nắm vững cách sử dụng từ vựng tiếng Anh.

Quá trình này cũng giống như việc bạn đang tập “chơi” với từ vựng tiếng Anh.

Chắc chắn một điều là không bao giờ có hai hay ba cụm từ nào là hoàn toàn đồng nghĩa với nhau; tuy nhiên, việc biến đổi này nhằm mục đích luyện tập và có thể ứng dụng hiệu quả trong một số bài thi chuẩn hóa như IELTS, TOEFL iBT hoặc PTE Academic.

Sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng© là một phần không thể tách rời của S-BASED METHOD©.