Thầy trích bài tập của sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng©, câu số 361 có nhắc đến động từ IMPLY.

thống kê từ imply

  • The concept of grade IMPLIES that groups of students move along together at an even pace.

Hiểu đại khái: “Khái niệm điểm số (hoặc cấp lớp) hàm ý rằng các nhóm sinh viên sẽ tiến bộ ở mức độ như nhau.”

Ví dụ, thầy có 1 nhóm sinh viên. Hôm kia, các bạn cùng đạt 7 điểm trong môn Mác-Lênin. Hôm nay, tất cả cùng đạt 9 điểm. Trong điều kiện học tập và thi cử công bằng, điểm số như vậy hàm ý (imply) rằng các bạn tiến bộ như nhau. Hay, cùng nhau lên lớp là tiến bộ gần như nhau?

Động từ IMPLY ở mức C2 theo Khung tham chiếu Năng lực Ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) và đạt mức hơn 200 điểm, tính theo thang điểm của Cambridge.

nghĩa từ imply

trích khung châu âu

Đây là động từ nâng cao, trừ tượng và thường dành cho học viên ở trình độ cao. Động từ Imply có thể được sử dụng trong bài viết hoặc thuyết trình có văn phong học thuật, cần sự lập luận nhẹ nhàng.

  • Obviously, the increasing number of criminals IMPLIES that there are existing problems in education and legal system.

Câu trên cũng hàm ý rằng, tội phạm là do giáo dục và pháp luật. Thay vì nói: “Cái này là nguyên nhân của/ dẫn đến cái kia” với các động từ “cause” hoặc “result in”, các bạn học viên sử dụng động từ IMPLY để linh hoạt diễn tả cũng rất phù hợp.

  • The increasing rates of crimes in the inner city IMPLY that local authorities have not controlled the situation effectively.

Sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng© và cách tiếp cận từ vựng bằng ngữ liệu học thuật, giúp các bạn học đúng từ vựng cốt lõi  và nâng cấp kĩ năng từ vựng tiếng Anh học thuật, luyện thi IELTS trong thời gian ngắn.