Thầy làm thống kê “full moon festival”“mid-autumn festival” trong dữ liệu đề thi từ 4 kỹ năng IELTS. Từ “full moon”“mid-autumn” không xuất hiện và tìm riêng danh từ “festival” thì thấy kết quả như sau:

Từ “festival” xuất hiện trong đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 03/12/2015

The government and individuals are spending too much money on national celebrations like New Year or festivals. Do you agree or disagree?

DỮ LIỆU ĐỀ IELTS WRITING TASK 2 CHÍNH THỨC – ILP VIETNAM TỔNG HỢP

Từ “festival” xuất hiện trong khoảng 30 câu hỏi phần thi IELTS Speaking (part 1 & 3), trích từ tài liệu tổng hợp (NXB Cambridge).

Part 1

Do you prefer special occasions to be planned or to be a surprise?

Have you ever been to a wedding? Where?

How long does the wedding ceremony last?

How often do you think people should celebrate special occasions?

What clothes do people wear to weddings in your country?

What sort of gifts do guests buy for the couple?

Do you think festivals are important for a country?

How do people celebrate New Year in your culture?

Tell me about the most important festival in your country.

What are the most important festivals in your culture?

What do you most enjoy about it?

What special food and activities are connected with this festival?

Which festival did you enjoy celebrating most when you were a child?

Which festival in another country would you like to go to?

What festivals take place in your local area?

What is a festival like in your hometown/country?

Have you ever been to a wedding? Where?

How long does the wedding ceremony last?

What clothes do people wear to weddings in your country?

Part 3

Do the media in your country pay more attention to global or national events?

Do you think it is good or bad to watch festivals on TV? Why?

Do you think that new festivals will be introduced in the future? What kind?

How may globalization affect different festivals around the world?

What kinds of national celebrations do you have in your country?

What role do the media play in festivals, do you think?

What sort of national events makes headlines in your country?

Who tends to enjoy national celebrations more: young people or old people? Why?

Why do you think festivals are important events in the working year?

Why do you think some people think that national celebrations are a waste of government money? Would you agree or disagree with this view? Why?

Would you agree that the original significance of festivals is often lost today? Is it good or bad, do you think?

Từ “festival” xuất hiện ít nhất trong 5 bài thi IELTS Listening, chủ yếu Section 1 & 2, cả sách xuất bản bởi Pearson và Macmillan cùng sách của Cambridge.

  • TEST 27 (Cambridge IELTS 8) – Section 2: Summer Music Festival Booking Form
  • TEST 47 (Cambridge IELTS 4) – Section 2
  • TEST 67 (Cambridge IELTS 12) – Section 1
  • TEST 84 (Pearson Practice Tests Plus 3) – Section 2: Adbourne Film Festival
  • TEST 91 (Macmillan IELTS Testbuilder 2) – Section 2

REVIEW CHI TIẾT BỘ SÁCH CAMBRIDGE IELTS 1-16

Từ “festival” không xuất hiện bất kì lần nào trong dữ liệu 104 bài thi IELTS Reading.

phân tích chủ đề festival trong 4 kỹ năng ielts

Thầy thường nói với các bạn học viên rằng: “từ này cần học”, “từ này sẽ gặp lại”, “từ kia từ từ học” hay “từ này trọn đời không cần biết”. Những điều đó là đều dựa vào quá trình phân tích ngữ liệu.

Các chương trình đào tạo kĩ năng ngôn ngữ Anh có thể được hưởng lợi rất nhiều lần và ở nhiều khía cạnh, rút ngắn thời gian, tinh giản đội ngũ nếu có cách tiếp cận và phương pháp phù hợp, dựa trên nền tảng ngôn ngữ học ứng dụng và ngữ liệu (corpus). Mấu chốt vẫn là học đúng cái cần học.

Các bạn xem thêm những chủ đề khác tại đây:

Toàn diện về chủ dề “Sports” trong bài thi IELTS Speaking

Phân tích từ khóa “Khủng Long” trong bài thi IELTS Reading

Thống kê chủ đề “Gap Year” trong phần thi IELTS Writing Task 2

Phân tích chủ đề “Tết Trung Thu” tổng hợp từ 4 phần thi IELTS