Động từ mean rất hay dùng với đại từ I hoặc we trong câu I/We mean that … (Ý tôi là…) hoặc This/that means… (Điều đó có nghĩa là…).

Tuy nhiên, đây là cách viết và nói mức độ thấp. Động từ mean có một nghĩa “học thuật” hơn, đó là “gây ra”, “làm cho”, “dẫn đến” (giống như result in, cause, lead to.) Xem nghĩa ở từ điển Cambridge.

động từ mean

Trong sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng© , động từ mean mang nghĩa như vậy xuất hiện ở 4 câu:

  • The development of athletics means that talents can be RECOGNISED at a younger age. (tr. 7)

(tạm dịch: Sự phát triển của môn điền kinh khiến cho nhiều tài năng được phát hiện khi còn trẻ.)

  • The increase in the supply of labours MEANS that the wages of competing workers may fall. (tr. 9)

(tạm dịch: Sự gia tăng của nguồn cung lao động làm cho lương của công nhân giảm.)

  • The new machines would mean a massive REDUCTION in employment. (tr. 105)

(tạm dịch: Những máy móc mới sẽ dẫn đến sự sự cắt giảm hàng loạt lao động.)

  • Some people think that nuclear war would mean the end of human CIVILISATION. (tr. 107)

(tạm dịch: Một số người nghĩa rằng chiến tranh hạt nhân sẽ dẫn đến sự kết thúc của nền văn minh loài người.)

Trên đây đều là  những câu “chất lượng”, là nền tảng. Từ nào cũng đáng học đối với học viên mới bắt đầu theo học tiếng Anh học thuật.

Sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng© hướng tới việc giúp học viên nhanh chóng có được lượng từ vựng CỐT LÕI, nâng cao kiến thức và kĩ năng tiếng Anh trong thời gian rất ngắn.