Một số bài nghiên cứu tiêu biểu trong lĩnh vực ngữ liệu (corpus), khảo thí ngôn ngữ (language testing & assessment), công nghệ trong giáo dục (technology education) và động lực học tập (learning motivation).

  1. Test-based Approach in Curriculum Development and Assessment: A Suggestion for Language Education
  2. Lexical Development for Language Learners: A Corpus-based Approach in Academic English
  3. A Corpus-based Approach to Academic Listening Comprehension: A Case Study in Vietnam
  4. Lexical Development for Students: an IELTS-based Corpus Approach in Academic English
  5. Corpus-based Teaching: “Applied English Word List” for IELTS Preparation
  6. TR-model: A Standard Procedure in Computer-Assisted Language Education
  7. Computer-Assisted Language Education: A Standard Procedure for Quality Assurance
  8. The Use of Social Networking Sites Improving Students’ Learning Motivation: A Facebook Case Study
  9. Evaluating the impacts of computer-assisted language learning on college students: A case study

Tất cả các nghiên cứu nêu trên đã được cụ thể hóa và ứng dụng trong thực tế giảng dạy và đào tạo; một số đã xuất bản và đăng kí quyền tác giả.