Một số bài nghiên cứu tiêu biểu trong lĩnh vực ngữ liệu (corpus), khảo thí ngôn ngữ (language testing & assessment), công nghệ trong giáo dục (technology education) và động lực học tập (learning motivation) (2016-2019).

  1. Test-based Approach in Curriculum Development and Assessment: A Suggestion for Language Education
  2. Lexical Development for Language Learners: A Corpus-based Approach in Academic English
  3. A Corpus-based Approach to Academic Listening Comprehension: A Case Study in Vietnam
  4. Lexical Development for Students: an IELTS-based Corpus Approach in Academic English
  5. Corpus-based Teaching: “Applied English Word List” for IELTS Preparation
  6. TR-model: A Standard Procedure in Computer-Assisted Language Education
  7. Computer-Assisted Language Education: A Standard Procedure for Quality Assurance
  8. The Use of Social Networking Sites Improving Students’ Learning Motivation: A Facebook Case Study
  9. Evaluating the impacts of computer-assisted language learning on college students: A case study

Tháng 1/2017, thầy được Văn phòng tiếng Anh Khu vực (RELO), Đại sứ quán Hoa Kì, tài trợ cho bài thuyết trình khoa học tại Hội thảo Quốc tế về Giảng dạy tiếng Anh (CamTESOL).


Tháng 2/2019, thầy được CamTESOL tài trợ thông qua sự hỗ trợ của Trung tâm Khảo thí IELTS Chính thức của Campuchia (IELTS Official Test Centre Cambodia) để trình bày báo khoa học tại Hội nghị chuyên đề cấp Khu vực về Nghiên cứu Giảng dạy tiếng Anh (Regional ELT Research Symposium), tổ chức bởi CamTESOL UECA (University English Centres Australia).


Tất cả các nghiên cứu nêu trên đã được cụ thể hóa và ứng dụng trong thực tế giảng dạy và đào tạo; một số đã xuất bản và đăng kí quyền tác giả.