Một số thông tin về thầy La Thành Triết và những nghiên cứu ứng dụng, hoạt động, tác quyền của thầy.

Giới thiệu

Cách tiếp cận và phương pháp giảng dạy của Thầy Triết dựa trên nền tảng học thuật, đồng nhất, xuyên suốt nhiều năm và có tính hệ thống, kết hợp nhiều lĩnh vực, bao gồm:

 • ngữ liệu (corpus)
 • khảo thí ngôn ngữ (language testing & assessment), 
 • công nghệ trong giáo dục (technology education),
 • động lực học tập (learning motivation),
 •  kinh nhiệm giảng dạy thực tế ở trình độ cao.

Nghiên cứu ứng dụng

Hơn 22 nghiên cứu của thầy đã ứng dụng thực tế tại ILP – HỌC VIỆN ĐÀO TẠO IELTS CHUYÊN SÂU, HUFLIT và một số trường ĐH. 

Những nghiên cứu này được xuất bản (NXB Springer, Libri), mời trình bày và tài trợ tại nhiều Hội thảo quốc tế chuyên ngành Giáo dục ngôn ngữ và giảng dạy tiếng Anh (CamTESOL, Mekong TESOL, VietTESOL v.v.)

 1. Impacts of Using Technology- Enhanced Language Learning in Second Language Academic Writing at a Vietnamese University (Những tác động của Việc sử dụng Công nghệ Hỗ trợ Học ngôn ngữ trong Môn Viết Học thuật Ngôn ngữ Thứ hai ở Một trường Đại học Việt Nam)
 2. Teachers’ Use of Facebook Motivating Vietnamese Students to Improve Their English Language Learning (Việc sử dụng Facebook của giáo viên trong việc tăng động lực học tập cho sinh viên cải thiện việc học tiếng Anh)
 3. Corpus-based Approach in Curriculum Development: A New Perspective for English Language Education in Vietnam (Các tiếp cận ngữ liệu trong việc phát triển chương trình: Một góc nhìn mới cho lĩnh vực Giáo dục Ngôn ngữ Anh tại Việt Nam)
 4. A Test-based Approach to Listening Comprehension: A Case Study in Higher Education Context (Các tiếp cận dựa trên bài thi đối với kĩ năng nghe hiểu: Nghiên cứu tình huống trong ngữ cảnh giáo dục đại học)
 5. Corpus-based Approach to Learning Motivation: A Case Study in Vietnam (Cách tiếp cận ngữ liệu đối với động lực học tập: Nghiên cứu tình huống tại Việt Nam)
 6. Principles for Evaluation of Online Learning Resources: Suggestions for Vietnam Higher Education (Những nguyên tắc đánh giá tài nguyên học tập trực tuyến: Đề xuất cho giáo dục đại học tại Việt Nam)
 7. Corpus-based Approach to Improvement of Students’ Learning Motivation: Principles and Guidelines for English Language Education (Cách tiếp cận ngữ liệu tăng động lực học tập của sinh viên: Những nguyên tắc và hướng dẫn giáo dục ngôn ngữ Anh)
 8. Test-based Approach in Curriculum Development and Assessment: A Suggestion for Language Education (Cách tiếp cận dựa trên bài thi đối với xây dựng chương trình và khảo thí: Đề xuất cho giáo dục ngôn ngữ)
 9. Lexical Development for Language Learners: A Corpus-based Approach in Academic English (Phát triển từ vựng cho học viên ngôn ngữ: Cách tiếp cận ngữ liệu trong tiếng Anh học thuật)
 10. A Corpus-based Approach to Academic Listening Comprehension: A Case Study in Vietnam (Cách tiếp cận ngữ liệu đối với nghe hiểu học thuật: Nghiên cứu tình huống tại Việt Nam)
 11. Lexical Development for Students: an IELTS-based Corpus Approach in Academic English (Phát triển từ vựng cho sinh viên: Cách tiếp cận ngữ liệu IELTS trong tiếng Anh học thuật)
 12. Corpus-based Teaching: “Applied English Word List” for IELTS Preparation (Giảng dạy ngữ liệu: Danh sách từ vựng ứng dụng luyện thi IELTS)
 13. TR-model: A Standard Procedure in Computer-Assisted Language Education (Mô hình TR: Quy trình chuẩn trong giáo dục ngôn ngữ với sự hỗ trợ của máy vi tính)
 14. Computer-Assisted Language Education: A Standard Procedure for Quality Assurance (Giáo dục ngôn ngữ với sự hỗ trợ của máy vi tính: Mô hình chuẩn trong việc kiểm soát chất lượng)
 15. The Use of Social Networking Sites Improving Students’ Learning Motivation: A Facebook Case Study (Sử dụng mạng xã hội cải thiện động lực học tập của sinh viên: Ngiên cứu tình huống với Facebook)
 16. Evaluating the Impacts of Computer-Assisted Language Learning on College Students: A case Study (Đánh giá ảnh hưởng của học tập ngôn ngữ dưới sự hỗ trợ của máy vi tính đối với sinh viên đại học: Nghiên cứu tình huống)
 17. Language Testing and Evaluation: Introduction of q-Rubrics for Assessing Productive Skills in Academic English (Kiểm tra và đánh giá ngôn ngữ: Giới thiệu q-Rubrics trong khảo thí kĩ năng tạo lập tiếng Anh học thuật)
 18. A Model for Quantifying Students’ Progress in Academic Speaking Skill (Mô hình lượng hóa tiếng bộ của sinh viên trong kĩ năng nói tiếng Anh học thuật)
 19. Enhancing Students’ Learning Progress and Learning Experience through the Use of an Open Web-based Library: A Case study in the Language Center in Vietnam (Cải thiện tiến bộ học tập và trải nghiệm của sinh viên thông qua việc sử dụng hoc liệu mở trên nền tảng Web: Nghiên cứu tình huống tại trung tâm Anh ngữ Việt Nam.)
 20. Real-time Interaction in Teaching Academic Writing: A Empirical Review with Online Word Processor in Vietnam (Tương tác thời gian thực trong giảng dạy Viết học thuật: Nghiên cứu thực nghiệm với phần mềm xử lý văn bản trực tuyến tại Việt Nam)
 21. AI-based Language Correction Tool in Standardising Academic Writing: A Case Study in Vietnam (Công cụ sửa lỗi ngôn ngữ trên nền tảng trí tuệ nhân tạo trong việc chuẩn hóa viết học thuật: Nghiên cứu tình huống tại Việt Nam)
 22. Enhancing Students’ Learning Motivation through Centralised Core Vocabulary Technique (Cải thiện động lực học tập của sinh viên thông qua kĩ thuật tập trung hóa từ vựng cốt lõi)

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG - Thầy La Thành Triết 1

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG - Thầy La Thành Triết 2

Đại sứ quán Hoa Kì

Tháng 1/2017, thầy La Thành Triết văn phòng tiếng Anh Khu vực (RELO), Đại sứ quán Hoa Kì, tài trợ cho bài thuyết trình khoa học tại Hội thảo Quốc tế về Giảng dạy tiếng Anh (CamTESOL).

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG - Thầy La Thành Triết 3

IDP Education & CamTESOL-UECA

Tháng 2/2019, thầy La Thành Triết được CamTESOL tài trợ thông qua sự hỗ trợ của Trung tâm Khảo thí IELTS Chính thức của Campuchia (IELTS Official Test Centre Cambodia) để trình bày báo khoa học tại Hội nghị chuyên đề cấp Khu vực về Nghiên cứu Giảng dạy tiếng Anh (Regional ELT Research Symposium), tổ chức bởi CamTESOL và UECA (University English Centres Australia).

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG - Thầy La Thành Triết 4

Tác quyền

Tất cả các nhiên cứu đều đã được thương mại hóa, đăng kí tác quyền tại Việt Nam.

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG - Thầy La Thành Triết 5