#73 – “TRUNG THU” & IELTS™

Nhân dịp trung thu, tôi làm một thống kê về từ “full moon festival” và “mid-autumn festival” trong dữ liệu đề thi IELTS (1996-2018).

Từ “full moon” và “mid-autumn” không xuất hiện dù dùng cách viết gì. Tìm riêng danh từ “festival” thì thấy kết quả như sau:

WRITING:Từ “festival” xuất hiện trong đề thi ngày 03/12/2015 (task 2)

 • The government and individuals are spending too much money on national celebrations like New Year or festivals. Do you agree or disagree?

SPEAKING: Từ “festival” xuất hiện trong khoảng 30 câu hỏi phần thi vấn đáp (part 1 & 3), trích từ tài liệu tổng hợp, đồng xuất bản bởi CUP & CAE.

Part 1

 • Do you prefer special occasions to be planned or to be a surprise?
 • Have you ever been to a wedding? Where?
 • How long does the wedding ceremony last?
 • How often do you think people should celebrate special occasions?
 • What clothes to people wear to weddings in your country?
 • What sort of gifts do guests buy for the couple?
 • Do you think festivals are important for a country?
 • How do people celebrate New Year in your culture?
 • Tell me about the most important festival in your country.
 • What are the most important festivals in your culture?
 • What do you most enjoy about it?
 • What special food and activities are connected with this festival?
 • Which festival did you enjoy celebrating most when you were a child?
 • Which festival in another country would you like to go to?
 • What festivals take place in your local area?
 • What is festival like in your hometown/country?
 • Have you ever been to a wedding? Where?
 • How long does the wedding ceremony last?
 • What clothes to people wear to weddings in your country?

Part 3

 • Do the media in your country pay more attention to global or national events?
 • Do you think it is good or bad to watch festivals on TV? Why?
 • Do you think that new festivals will be introduced in the future? What kind?
 • How may globalization affect different festivals around the world?
 • What kinds of national celebration do you have in your country?
 • What role do the media play in festivals, do you think?
 • What sort of national events make headlines in your country?
 • Who tends to enjoy national celebrations more: young people or old people? Why?
 • Why do you think festivals are important events in the working year?
 • Why do you think some people think that national celebrations are a waste of government money? Would you agree or disagree with this view? Why?
 • Would you agree that the original significance of festivals is often lost today? Is it good or bad, do you think?

LISTENING:Từ “festival” xuất hiện ít nhất trong 5 phần thi nghe, chủ yếu Section 1 & 2, cả sách xuất bản bởi Pearson và Macmillan cùng sách của CUP và CAE.

 • TEST 27 (Cambridge IELTS 8) – Section 2: Summer Music Festival Booking Form
 • TEST 47 (Cambridge IELTS 4) – Section 2
 • TEST 67 (Cambridge IELTS 12) – Section 1
 • TEST 84 (Pearson Practice Tests Plus 3) – Section 2: Adbourne Film Festival
 • TEST 91 (Macmillan IELTS Testbuilder 2) – Section 2

READING: Từ “festival” không xuất hiện trong dữ liệu 104 đề thi đọc, xuất bản bời CUP & CAE.


Trong các lớp tiếng Anh nền tảng, IELTS 6.0-7.5+ và tiếng Anh học thuật (dạy tại một số trung tâm đào tạo quốc tế), tôi hay nói với các bạn học viên và sinh viên rằng: “từ này cần học”, “từ này sẽ gặp lại”, “từ kia từ từ học”, “từ này trọn đời không cần biết” v.v. những điều đó là đều dựa vào quá trình làm việc và phân tích ngữ liệu mà ra.

Các chương trình đào tạo kĩ năng ngôn ngữ Anh có thể được hưởng lợi rất nhiều lần và ở nhiều khía cạnh (rút ngắn thời gian, tinh giản đội ngũ v.v.) nếu có được cách tiếp cận và phương pháp phù hợp, dựa trên nền tảng ngôn ngữ học ứng dụng và ngữ liệu (corpus). Mấu chốt vẫn là HỌC ĐÚNG CÁI CẦN HỌC.