Học từ vựng tiếng Anh theo “word family” là phương thức, học một từ, rồi dựa vào quy tắc, chủ yếu là tiếp đầu ngữ (prefix) và tiếp vị ngữ (suffix), để nhận dạng hoặc xây dựng những từ khác trong cùng một “family”.

Thầy lấy một ví dụ:

 • động từ depress
 • danh từ depression (V + ion)
 • tính từ depressive (V + ive)
 • 2 tính từ khác depresseddepressing (V + ed/ing)

Tuy nhiên, nếu đứng trên nền tảng ngữ liệu, việc học như vậy không phản ánh được thực tế. Kiểm tra trong ngữ liệu tổng hợp, các bạn dễ dàng thấy tần suất của nhóm từ trên:

 • động từ depress xuất hiện 0/7600.000 lần
 • tính từ depressing xuất hiện 2/760.000 lần
 • tính từ depressed xuất hiện 5/760.000 lần
 • tính từ depressive xuất hiện 0/7600.000 lần
 • danh từ depression xuất hiện 25/760.000 lần

thống kê tần suất - học từ vựng tiếng anh

Rõ ràng, căn cứ vào tần suất xuất hiện, giá trị ứng dụng của những từ trên là khác nhau. 

Trong thực tế, học viên không cần thiết phải học hết một lần, sẽ hiệu quả hơn khi học những từ cốt lõi trước để có nền tảng vững chắc.

Trong sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng©, danh từ depression xuất hiện ở trang 144.

 • The stock market crash marked the start of a severe DEPRESSION in the economy.

Ngoài ra, danh từ depression xuất hiện ở 5 câu khác.

 • The Second World War had completely solved the problems of the 1930s depression. (tr. 9)
 • The President Roosevelt pioneered the use of a new economic tool during the depression. (tr. 54)
 • The 1930s witnessed an economic depression and the rise of Fascist dictators in Europe. (tr. 63)
 • Depression could be brought on by a sudden change in individual life. (tr. 182)
 • Depression is often caused by the cumulative effects of stress and overwork. (tr. 215)

Tính từ depressed cũng xuất hiện 1 lần với vai trò phụ trong câu.

 • The month’s sales figures offer a glimmer of hope for the depressed economy. (tr. 84)

Việc học từ vựng tiếng Anh học thuật nên có quan hệ chặt chẽ với ngữ liệu (corpus), như vậy mới có thể học đúng cái cần học.

Sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng© hướng tới việc giúp học viên nhanh chóng có được lượng từ vựng CỐT LÕI, nâng cao kiến thức và kĩ năng tiếng Anh trong thời gian rất ngắn.