IELTS là bài thi tiếng Anh chuẩn hóa quốc tế, kiểm tra trình độ thông thạo tiếng Anh dành cho mục đích học tập, làm việc và định cư.

IELTS là bài thi bốn kỹ năng Nghe, Đọc, Viết và Nói. Thí sinh sẽ thi từng kỹ năng Nghe, Đọc và Viết vào cùng một ngày theo thứ tự và không có thời gian nghỉ giữa các môn thi. Tùy theo trung tâm, việc thi môn Nói có thể diễn ra vào cùng ngày với ba môn kia hoặc được tổ chức trước hoặc sau ngày thi đó. Tổng thời gian thi khoảng 3 giờ. Bố cục mỗi phần thi được trình bày như sau:


PHẦN THI NGHE (Thời gian: 30 phút)

Phần 1: Thí sinh nghe và trả lời câu hỏi dựa vào một đoạn đàm thoại giữa hai người trong ngữ cảnh xã hội hàng ngày, chẳng hạn như một mẫu đàm thoại tại một đại lý thuê nhà.

Phần 2: Thí sinh nghe và trả lời câu hỏi dựa vào một đoạn độc thoại trong ngữ cảnh xã hội hàng ngày chẳng hạn như một bài diễn văn về các tiện ích địa phương.

Phần 3: Thí sinh nghe và trả lời câu hỏi dựa vào một mẫu đàm thoại giữa tối đa bốn người trong ngữ cảnh giáo dục hoặc đào tạo, chẳng hạn như một giáo viên trợ giảng tại trường đại học và một sinh viên đang thảo luận về bài tập.

Phần 4: Thí sinh nghe và trả lời câu hỏi dựa vào một đoạn độc thoại về chủ đề học tập, chẳng hạn một bài giảng đại học.

Thí sinh chỉ được nghe 1 lần duy nhất cho mỗi phần.


PHẦN THI ĐỌC (Thời gian: 60 phút)

Thí sinh trả lời 40 câu hỏi dựa vào 3 đoạn văn, tổng độ dài khoảng 2700 từ. Đây là các đoạn văn có thực và được trích từ sách, tập san, tạp chí và báo.


PHẦN THI VIẾT (Thời gian: 60 phút)

Phần 1: Thí sinh sẽ được yêu cầu miêu tả, tóm tắt hay giải thích thông tin một đồ thịbiểu đồ, bảng,một quá trình, một đối tượng hay một sự kiện bằng từ ngữ của chính mình.

Phần 2: Thí sinh sẽ được yêu cầu viết một bài luận để phản hồi lại một quan điểm, một lập luận hay một vấn đề.

Thí sinh phải hoàn thành cả hai phần thi bằng phong cách viết trang trọng.


PHẦN THI NÓI (Thời gian: 11 đến 14 phút)

Phần 1: Thí sinh sẽ được hỏi những câu hỏi chung về bản thân và vài chủ đề tương tự như là gia đình, công việc, học tập và sở thích. Phần này kéo dài từ 4 đến 5 phút.

Phần 2: Thí sinh sẽ được trao một mẫu giấy yêu cầu nói về một chủ đề cụ thể. Thí sinh sẽ có một phút để chuẩn bị trước khi nói tối đa 2 phút. Sau đó giám khảo sẽ hỏi thí sinh 1 hoặc 2 câu hỏi phụ về chủ đề này.

Phần 3: Thí sinh sẽ được hỏi thêm về chủ đề trong Phần 2. Các câu hỏi này tạo cơ hội cho thí sinh thảo luận thêm về các vấn đề và ý niệm trừu tượng. Phần này kéo dài từ 4 đến 5 phút.

Mỗi phần thi đều được ghi âm.


LƯU Ý: thông tin trên dành cho bài thi IELTS học thuật (bài thi IELTS™ tổng quát có một số khác biệt ở phần thi đọc và viết).


Thông tin trên được lấy từ IDP Education, British Council và IELTSEssentials