Nhiều phụ huynh hỏi thầy những câu đại ý như: “con anh, con chị học ngành này, học ngành kia thì chọn trường nào được em”. Thầy trả lời, trường nào tiện cho gia đình thì học, bản chất các trường chẳng có gì khác biệt.

Chính thầy, muốn tìm thông tin chính thống và cập nhật nhất về chương trình học hay đội ngũ giảng dạy thực tế của ngành học của một trường nào đó, cũng không phải dễ.

Thực tế, ở Việt Nam, việc chọn trường mang tính may rủi khá cao vì thiếu thông tin, sự công bằngminh bạch.

Trong thời đại công nghiệp, quan hệ giữa các tổ chức giáo dục, như trường đại học hay trung tâm đào tạo và người học là quan hệ mua bán dịch vụ. Người cung cấp dịch vụ phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin dịch vụ và đảm bảo chất lượng dịch vụ đạt đúng chuẩn thị trường lao động đang cần.

Người học cũng phải biết cách sử dụng dịch vụ đó. Sử dụng dịch vụ đúng cách chính là phải tuyệt đối tuân thủ quy định trong quá trình học, đảm bảo hợp tác với tổ chức giáo dục để cùng đạt chuẩn đầu ra, ít nhất là ở tối thiểu.

Khi hai bên cùng làm đủ trách nhiệm và nhận được quyền lợi tương xứng, thì đó là sự công bằng. Đây là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững.

Cần phải có công bằng trong đánh giá chất lượng giữa người học với nhau và công bằng trong việc đánh giá chất lượng của giữa mỗi giảng viên. Từ sự công bằng sẽ dẫn tới phân chia, phân loại và thải loại. Đó là cốt lõi cho sự phát triển.

Song hành với sự công bằng là sự minh bạch. Quy trình đào tạo, giảng dạy, học tập và khảo thí phải được minh bạch. Khung chương trình, hệ thống giáo trình và học liệu phải được công khai, dễ dàng tiếp cận cho người học.

Trình độ đội ngũ giảng dạy, học vấn và kinh nghiệm thực tế, phải công khai. Những người giảng dạy trước nhất phải là chuyên gia trong lĩnh vực của mình.

Không chỉ trong giáo dục, công bằngminh bạch là hai trong số những điều kiện tiên quyết để cộng đồng và xã hội phát triển bền vững. Những điều cơ bản chưa làm được thì không thể làm được gì to lớn.

Khi còn làm trong lĩnh vực xuất bản xuất bản, thầy tư vấn cho một số trường và trung tâm trong việc xây dựng ban đầu. Nhiều khách hàng hỏi thầy về chuyên môn, xin lời khuyên. Thật ra, vấn đề chuyên môn thì không có gì để bàn, cứ tìm đúng chuyên gia, giao đúng việc, mọi việc tự giải quyết thôi.

Mấu chốt, để tổn tại và phát triển, cần phải có tư duy công bằngminh bạch. Đó là điều kiện tiên quyết. Thầy cho rằng công bằngminh bạch chính là nền tảng đạo đức.