Từ impact vừa là danh từ, vừa là động từ. Học viên có thể tìm định nghĩa của từ này một cách rõ ràng trong từ điển.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC LỰA CHỌN TỪ VỰNG PHÙ HỢP TRONG IELTS WRITING

  • impact (v) to have an important or noticeable effect on someone or something
  • impact (n) the effect that an event, situation etc has on someone or something

Tuy nhiên, trong khoảng gần 200 lần xuất hiện trong ngữ liệu của thầy, từ impact hầu như không lần nào được dùng như động từ.

Đối với việc học và sử dụng một từ tiếng Anh, học trong sách (textbook), từ điển (dictionary) và sử dụng thực tế nhiều khi rất khác nhau. 

thống kê từ impact

Thầy có thể khẳng định với các học viên rằng “…to have (tính từ) impact on…” là một cụm từ rất thường dùng trong tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh học thuật.

  • Human behaviour is having a detrimental IMPACT on animal migration.
  • Tourism has a profound IMPACT on the world economy.
  • Before the invention of artificial light, the moon had greater social IMPACT.

Học viên trình độ bình thường, trong tình huống nào đó, nếu dùng được các cụm “detrimental impact” (ảnh hưởng xấu) hoặc “profound impact” (ảnh hưởng sâu rộng), xem như đã thể hiện một chút tiến bộ.

Thầy không có ý nói rằng học từ impact, học viên chỉ nên học cách dùng là danh từ. Điều thầy muốn nói ở đây là, impact có tần suất sử dụng như danh từ rất cao. 

Nếu bạn học đúng và hiểu rõ impact danh từ, bạn sẽ có nhiều cơ hội sử dụng hơn, và khi đã quá quen thuộc, gặp impact động từ ở một ngữ cảnh nào đó, bộ não sẽ tự học và nắm vững impact cả động từ lẫn danh từ.

Những ý thầy nói ở trên, phần nào đó khẳng định rằng, việc học từ vựng tiếng Anh theo kiểu “word family”, trong rất nhiều trường hợp là không hiệu quả, vì không phải từ nào cũng có cách dùng động từ và danh từ phổ biến như nhau.

GÓC NHÌN PHẢN BIỆN VỀ VIỆC HỌC TỪ VỰNG THEO WORD FAMILY

Học cùng lúc impact động từimpact danh từ là việc làm không cần thiết. Học viên hãy học impact danh từ trước, kèm với mẫu câu “…to have (tính từ) impact on…”