Từ khoá C2 “imply”

Phân tích Thầy trích bài tập của sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng©, câu số 361 có nhắc đến động từ IMPLY. The concept of grade IMPLIES that groups of students move along together at an even pace. Hiểu đại khái là, “Khái niệm điểm số [hoặc cấp lớp] hàm ý rằng các nhóm […]