“Tết Trung thu” trong IELTS

Nhân dịp trung thu, thầy làm thống kê “full moon festival” và “mid-autumn festival” trong dữ liệu đề thi IELTS. Từ “full moon” và “mid-autumn” không xuất hiện và tìm riêng danh từ “festival” thì thấy kết quả như sau: Từ “festival” xuất hiện trong đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 03/12/2015 The government and individuals […]

Kỹ thuật ra đề thi Writing

Trong phần này, thầy trình bày 3 kĩ thuật ra đề cơ bản trong phần thi IELTS Writing, giúp các bạn hiểu rõ yêu cầu thực chất của đề thi và định hướng học tập phù hợp. Limited-Response (phản hồi giới hạn) yêu cầu người học trả lời theo một khuôn mẫu có sẵn. Một số dạng […]