Sử dụng động từ tuỳ chỉnh

Nói một cách văn vẻ thì chúng ta có cụm “ocean of verbs“, nghĩa là có cả một “đại dương động từ”, để học và học cả đời cũng không hết. Trong bất kì ngôn ngữ nào cũng vậy, từ vựng là “mênh mông”, và sự kết hợp của chúng là gần như vô cùng […]

“Đột phá” trong IELTS

Trong bài viết này, thầy trình bày vắn tắt về từ vựng theo góc nhìn ngữ liệu (corpus) và ứng dụng danh từ cốt lõi breakthrough trong phần thi IELTS Writing. Danh từ breakthrough được từ điển Cambridge Advanced Learner’s Dictionary định nghĩa là “an important discovery or event that helps to improve a situation or provide an answer […]