Lĩnh vực khoa học trong IELTS

Thầy phân tích ngữ liệu (corpus) IELTS tổng hợp năm 2017 và 2019, số lượng từ tương đương 760.000 và 3.000.000, thấy có tất cả 26 lĩnh vực khoa học, từ những lĩnh vực phổ biến: “psychology” (tâm lý học), “photography” (kỹ thuật nhiếp ảnh), “physics” (vật lý học) cho đến những lĩnh vực ít […]

Chủ đề nhạy cảm trong IELTS

Bài thi IELTS hay thậm chí bất cứ bài thi tiếng Anh quốc tế nào khá (TOEFL iBT và PTE Academic), không bao giờ có chủ đề tôn giáo và chính trị. Những chữ có vẻ như bình thường như ‘Christmas’ (Chúa giáng sinh) hiếm khi xuất hiện trong các bài thi (khảo sát hơn 100 […]