Từ “impact” vừa là danh từ, vừa là động từ. Học viên có thể tìm định nghĩa của từ này một cách rõ ràng trong từ điển. “impact” (v) to have an important or noticeable effect on someone or something “impact” (n) the effect that an event, situation etc has… Continue Reading #32 – TỪ “IMPACT”