Ba Vấn Đề Chung Và Riêng “Dạy”, “Học” Và “Giáo Dục”

Trong tiếng Anh, có môn “hình thái học” (morphology) giúp ta hiểu rõ cách chia tách và cấu tạo của một từ để từ đó phân tích và hiểu rõ hơn nghĩa của nó. Cũng không hoàn toàn là chính xác, nhưng cũng là một “thú vui” (hobby). Lấy ví dụ sau. Động từ “educate” nghĩa…

Nhìn Nhận Sơ Lược Về Vấn Đề “Thông Tin” Và “Kiến Thức”

Tham khảo nghĩa của 2 danh từ “information” và “knowledge” trên trong từ điển. information: “facts or details that tell you something about a situation, person, event etc.” (Longman 6th) (tạm dịch: thông tin là những sự thật hoặc chi tiết về tính huống, con người, sự kiện v.v.) knowledge: “the information, understanding and skills…