IELTS Speaking #3

Luyện tập, theo từ điển Cambridge (4th) định nghĩa là: “practice” is “to do or play something regularly or repeatedly in order to become skilled at it”. Tạm hiểu là “tập dợt một kĩ năng nhất định một cách thường xuyên hoặc đều đặn trên nền tảng sẵn có để kĩ năng đó trở nên […]

IELTS Insider #5

Trong bài viết này, thầy đưa ra quan điểm về các bài thi chuẩn hoá nói chung và bài thi IELTS nói riêng, giúp các bạn nhìn nhận rõ bản chất vấn đề, có cái nhìn bao quát và định hướng học tập và nghề nghiệp phù hợp trong tương lai. Hôm qua thầy đọc […]