Bàn Về Tính Đúng – Sai Trong “GIáo Dục Đại Chúng”

Động từ “giáo dục” trong tiếng Anh là “educate“. Tra cứu trong từ điển Merriam-Webster thì thấy có vài nghĩa đáng chú ý: to train by formal instruction especially in a skill, trade, or profession to develop mentally, morally, or aesthetically especially by instruction to provide with information to persuade or condition to feel, believe,…